Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

EURÓPSKA ÚNIA

                                    Kohézny fond

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie – predchádzanie vzniku BRKO

Miesto realizácie:

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie

 

Cieľ projektu:

 

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Dátum začatia/ukončenia realizácie:

08/2018 – 05/2019

 

Celkové náklady:

 

209 935,60 EUR

Výška poskytnutého príspevku:

199 438,82 EUR

 

Stručný opis projektu:

 

Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadu cez jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu, čím sa zároveň podporí predchádzanievzniku odpadov.

Miesto realizácie projektu: vybrané obce Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie  (Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta-Kalinka, Budiná).

Cieľová skupina: všetci obyvatelia jednotlivých obcí (nakoľko spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné učiť všetky vekové kategórie)

V rámci projektu je vyčlenená jedna aktivita – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.

 

Výsledky projektu budú merané cez merateľné ukazovatele:

Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu – 1 978 ks

Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1 930,90 m3

 

 

www.op-kzp.sk                           www.sazp.sk